កូនខ្មែរ

rothនេះជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្ញុំដែលបានដាក់បង្ហាញ។ សូមមិត្តទាំងអស់ជួយវាយតំលៃផង!

Advertisements

auto_play=”true”]

Fire-2NE1

 

សកម្មភាពថ្មីៗ​ លើកស្នាដៃចាស់

music playback2

សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា!

នេះជាស្នាដៃថ្មីមួយទៀតបន្ទាប់ពីការបាត់មុខក្នុង​ ប្លក់ជាយូរយារណាស់មកហើយ។​ ដោយសារជាប់រវល់នឹងការសិក្សានៅឯសាលាទើបមិនបានបង្កើតនូវអ្វីថ្មីៗ ទើបតែក្មុងពេលអ៊ុំទូកនេះ មានពេលខ្លះធ្វើវាលេងៗ។

តែក្នុងពេលអ៊ុំទូកគេម្មាក់ ដើរលេងកំសាន្តចំនែកខ្ញុំវិញកំសាន្តដែរតែដើរកំសាន្តជុំវិញផ្ទះ ពិព្រោះអត់មានណាគេបបួលទៅណា!

សប្បាយជាមួយតន្រ្តី

10 khmer music

ចូលសា្តប់

រាជធានីភ្នំពេញតាំងពីបុរាណដល់សព្វថ្អៃ

តាំងពី បុរាណ​រៀងមក ខ្មែរ​យើង​តែង​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​រាជធានី​ជា​ញឹកញាប់ ដែលជា​ហេតុ​ធ្វើឱ្យមាន​ការផ្លាស់ប្ដូរ យុទ្ធសាស្ត្រ​នយោបាយ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ជា​ញឹកញាប់​ផងដែរ។ ការផ្លាស់ប្ដូរ​រាជធានី​ជា​ញឹកញាប់​នេះ​បណ្ដាលមកពី​ស្ថានភាព​ទីតាំង ភូមិសាស្ត្រ អាកាសធាតុ ឥទ្ធិពល​សាសនា​ជាដើម ដែលជា​ចក្ខុវិស័យ និង​ទិសដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​ព្រះមហាក្សត្រ​ជំនាន់​នោះ។ តាម ឯកសារ បានបង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​នៃ​រាជធានី​របស់​ខ្មែរ​យើង​តាំងពី​បុរាណ​រៀងមក រហូតមកដល់​បច្ចុប្បន្ន​ដូចខាងក្រោម៖ អាន​បន្ត ‘រាជធានីភ្នំពេញតាំងពីបុរាណដល់សព្វថ្អៃ’

រថយន្តដឹកទំនិញ ទាក់បង្ោលភ្លើងពីរដើមរាបដី

EdlenAelIcieBa©ImpøÚvnigExSkabø×mYycMnYn RtUv)an)ak;eRTtdl;dIedaysarEtrfynþ dwkTMnijFunFMx<s;²cMnYn2eRKOgebIkTak; GUsbNþal[xUcxatTaMgRsug. b:uEnþ rfynþbgáxagelIenH BMuRtUv)ansmtßkic© Xat;)anykmkrkSaTukenaHeT eday rfynþ)anebIkeKc)at;BIkEnøgekItehtu .

អាន​បន្ត ‘រថយន្តដឹកទំនិញ ទាក់បង្ោលភ្លើងពីរដើមរាបដី’


សារពត័មាន និង​ ទស្សនាវដ្តី

Top Rated

ខែតុលា 2017
ព្រ សុ អា
« វិច្ឆិកា    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

សំរាប់ថ្ងៃនេះ!!

Blog Stats

  • 4,353 hits

Top Clicks

  • មិន​មាន